access_time ma t/m vrij 09:00 - 16:30 uur

mail_outline info@advocaatwortelboer.nl

Advocaat Wortelboer logo

drafts

postadres

Kennemerstraatweg 4
1815 LA Alkmaar

phone

phone

072 7920 180

Boeken

Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling mr. R.J. Wortelboer

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens mr. Wortelboer of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de geleverde dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. Wortelboer en de cliënt.
 2. Mr. Wortelboer draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr Wortelboer wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak aan de civiele rechter en zo nodig aan de Raad van Discipline en in hoger beroep aan het Hof van Discipline.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt mr. Wortelboer benadert met een klacht, dan wordt deze klacht door hem behandeld. mr. Wortelboer stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 2. Mr Wortelboer tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. Mr Wortelboer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst daarvan, of hij doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen alsnog een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. Wordt de klacht gegrond geoordeeld dan stelt mr. Wortelboer de klager daarvan schriftelijk op de hoogte met mededeling over de feitelijke afhandeling van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Mr Wortelboer neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 klachtregistratie

 1. Mr. Wortelboer registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Mr. Wortelboer neemt zo nodig maatregelen ter voorkoming van nieuwe klachten alsmede ter verbetering van procedures.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor van mr. R.J. Wortelboer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden.